ประเพณีลอยเคราะห์
ประเพณีการชักพระ
ประเพณีรับ–ส่ง ตายาย
ประเพณีกินข้าวห่อ
ประเพณีลอยกระทง
งานวันลางสาดและของดีเมืองสมุย