/เกาะสมุย - งานวัดลางสาด และของดีเมืองสมุย/  

 

 
 

แผนที่เกาะสมุย - แนะนำประเพณีอื่น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

งานวัดลางสาด และของดีเมืองสมุย เป็นประเพณีทีจัดขึ้นใหม่ โดยความริเริ่มของสุขาภิบาลอำเภอเกาะสมุย (เทศบาลปัจจุบัน) ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอเกาะสมุย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประพเณี และส่งเสริมแนะนำของดีที่มีในสมุย อาทิ พืชผลทางการเกษตร งานจัดทำอาหาร งานจักสาน การกวนยาหนม การแสดงซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว งานนี้เริ่มจัดมา 3 ปี คือตั้งแต่ปี 2540 กำหนดวัน เดือน ปี ที่จัดจะจัดในเดือนกันยายนของทุกปีเพราเดือนกันยายน จะเป็นเดือนที่ผลไม้เกือบทุกชนิด จะออกสู่ตลาด โดยเฉพาะ ลางสาด เงาะ มังคุด ทุเรียน ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของเกาะสมุย ในงานนอกจากจะทำผลไม้ดังกล่าวมาโชว์ในงานยัง มีกิจกรรมอื่นๆ อีกมาก อาทิ การทำอาหารของกลุ่มแม่บ้านของเกาะสมุย ทุกตำบล การกินข้าวห่อ การแสดงวิถีชีวิตของชาวสมุย การออกร้านของหน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชนมีการแสดงของนักเรียนและกลุ่มแม่บ้าน การจัดแสดงศิลปะมวยไทย มีวงดนตรี หนังตะลุงศิลปะภาคใต้ ฯลฯ อีกมากงานนี้คิดว่าต่อไปจะกลายเป็นวัฒนาธรรมของชาวสมุยอีกงานหนึ่ง


 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
       
       
เว็บไซท์ www.landsamui.com | e-mail: info@landsamui.com | Tel. 089-6856100 |